To hype, or not to(o) hype: waterstof

Menig sterveling heeft vandaag een mening over waterstof.

Met de regelmaat van de klok worden hypotheses zoals “Onze volgende auto zal wel op waterstof rijden.” en “Binnenkort gaat ons huis verwarmd worden met een waterstofketel.” vandaag door sommigen als halve waarheden gepercipieerd.

In zo’n geval wordt er dan van mijnentwege voorzichtig gepolst naar de wetenschappelijke context achter deze stellingname. Enigszins teleurgesteld tracht ik daarna voorzichtig te argumenteren dat we tevreden mogen zijn indien eind volgend decennium alle gebruikte waterstof voor de industrie (momenteel 120 miljoen ton wereldwijd) duurzaam gaat opgewekt worden. Laat staan dat we nu reeds grijze H2 verspillend gaan gebruiken in auto’s of huizen terwijl de reeds functionerende alternatieven veel klimaatvriendelijker zijn.

Mogelijks is volgende feit redelijk confronterend, maar heden ten dage wordt er amper groene waterstof geproduceerd, en helaas is er binnen afzienbare tijd weinig verbetering in zicht. Geloven in wonderbaarlijke economische en geopolitieke correctere scenario’s is nobel, maar realistisch blijven is noodzakelijk. De vele inspanningen op vlak van productie, transport en opslag van waterstof die mondiaal gepland staan, zullen pas in een later stadium hun vruchten afwerpen.

To the point:

  • korte termijn energietransitie = elektrificatie
  • lange termijn energietransitie = elektrificatie + waterstof

Wil je meer duiding over het toekomstperspectief van waterstof ? Lees ‘Geopolitics of the Energy Transformation, the Hydrogen Factor’ van IRENA.

ET (energietransitie) Quiz 1

1. De huidige klimaatverandering wordt niet veroorzaakt door de stand van de zon of door vulkaanuitbarstingen. De opwarming van onze aarde wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. De aarde krijgt het restproduct CO2 niet meer verwerkt, met opeenhoping van dit broeikasgas in de atmosfeer tot gevolg. Hoeveel CO2-equivalent (CO2 + andere broeikasgassen) wordt er jaarlijks wereldwijd uitgestoten ?

a. 20.000 ton

b. 30.000.000 ton

c. 50.000.000.000 ton

2. De zon straalt met ongeveer 1.000 Watt/m2 op ons land. Zonnepanelen (PV) en zonneboilers (ZB) capteren deze hernieuwbare energie in de vorm van elektrische en thermische energie. In welke grootteorde ?

a. PV 10% (= 100 W/m2) en ZB 20%

b. PV 20% en ZB 60%

c. PV 40% en ZB 40%

3. De meeste warmtepompen (WP) staan in de koudste landen. Warmtepompen brengen warmte van buiten naar binnen, ook als het vriest. Met een seizoensrendement (SCOP) van 400% gebruiken ze 4 keer minder energie dan verwarmingsketels. Hoeveel energie zou de WP verbruiken indien deze een mazoutketel met jaarlijks verbruik van 2.000 liter in een goed geïsoleerd huis vervangt ?

a. 2.000 kWh

b. 5.000 kWh

c. 10.000 kWh

4. Elektrificatie is de meest aangewezen manier om onze leefwereld sneller te decarboniseren. Daarom blijft de Europese Unie fors investeren in duurzame elektriciteit. Wat is vandaag het aandeel CO2-arme elektriciteit (uit zon, wind, waterkracht en nucleaire installaties) in de EU ?

a. 21%

b. 37%

c. 54%

5. Waterstof is geen energiebron, het is zoals elektriciteit een energiedrager. Het moet dus gemaakt worden. Hoe kunnen we groene waterstof maken ?

a. door met elektriciteit water (H2O) te splitsen, elektrolyse

b. door aardgas (CH4) te splitsen, via SMR (stoomreforming)

c. door ammoniak (NH3) te ontginnen uit bronnen voornamelijk uit Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Oceanië

Antwoorden: 1c, 2b, 3b, 4c, 5a